POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.oxyshop.pl

§ 1

DEFINICJE TERMINÓW UŻYTKOWYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego wskazanego w pkt. 4;

2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

3. Operator, Administrator Danych Osobowych Użytkowników –Navibud Sp. z o.o. S.K., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722347, NIP: 9592004892, REGON: 369703075, kapitał zakładowy: 50 000 zł,  miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@oxyshop.pl, numer telefonu: +48 797650200;

4. Serwis  – serwis internetowy umieszczony w domenie internetowej www.oxyshop.pl;

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem serwisu internetowego www.oxyshop.pl jest Navibud Sp. z o.o. S.K., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722347, NIP: 9592004892, REGON: 369703075, kapitał zakładowy: 50 000 zł

2. Operator może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

    a. poprzez informacje i dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu;

    b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);

     c. poprzez gromadzenie logów serwera www.

3. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności, oraz stosuje politykę minimalizacji działań prowadzących do udostępnienia danych o Użytkownikach lub powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania takich danych.  Operator wdrożył i stosuje zasady oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). 

4. Osoby zainteresowane we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się skontaktować z Operatorem pod adresem e-mail: sklep@oxyshop.pl; lub pisemnie na adres siedziby Operatora: ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce.

§ 3

FORMULARZE SERWISU

1. Operator przy użyciu formularzy gromadzi i przetwarza wyłącznie informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane zapisane poprzez formularz są chronione przez Operatora zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza: 

  a. Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celu zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz wykonywania na rzecz Użytkownika Usług określonych regulaminem tego Serwisu;

  b. Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta w Serwisie mogą być także przetwarzane na cele marketingu (w tym bezpośredniego) usług Operatora – pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej, odrębnej i dobrowolnej zgody;

  c. Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu kontaktowym w Serwisie są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz prowadzenia korespondencji. 

5. Dane podane w formularzach mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu tworzenia profilu osobowościowego Użytkownika (tzw. profilowanie). Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu Użytkownikowi profilu w celu podejmowania dotyczących jego decyzji bądź analizy lub przewidywania jego preferencji, zachowań i postaw.   

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisów w tym zakresie współpracuje. Szczegółowe zasady udostępniania danych podmiotom trzecim zostały określone w pkt. 7 Polityki Prywatności.

7. W trakcie wypełniania przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisach dane Użytkownika (szczególnie wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przekazu) są chronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL. Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochrona przekazywanych danych „end to end”).

§ 4

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   a. czas nadejścia zapytania,

   b. czas wysłania odpowiedzi,

   c. nazwę stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół HTTP,

   d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji – w przypadku realizowania przez protokół HTTP,

   e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   f. informacje o przeglądarce Użytkownika,

   g. Informacje o adresie IP.

3. Dane wskazane w pkt. 2 powyżej mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisów. 

§ 5

NEWSLETTER ORAZ KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, W TYM MARKETING BEZPOŚREDNI OPERATORA

1. Zamówienie od Operatora elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (w tym newslettera) nie wymaga wypełnienia odrębnego formularza. Operator na potrzeby przesyłania newsletterów i pozostałych form marketingu elektronicznego przetwarza następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika w sposób spersonalizowany. 

2. Newslettery zawierają informacje dotyczące Serwisu i usług Operatora (np. promocje, nowe oferty, akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje o treści marketingowej, dotyczące usług świadczonych w Serwisie.

3. Wyrażenie zgody na marketing elektroniczny na adres e-mail jest zawsze dobrowolne. Operator nigdy nie uzależnia  rejestracji Użytkownika lub aktywacji Konta w Serwisie od wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:

Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Operatora (Navibud Sp.z o.o.S.K., z siedzibą w Kielcach) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez wysyłanie drogą elektroniczną na udostępniony przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych i handlowych, które stanowią jednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

5. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na marketing elektroniczny na podany adres e-mail, która stanowi jednocześnie dla Operatora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na cele marketingowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości stanowiących marketing mailowy (wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego) nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia innych usług Operatora.

6. Cofnięcie zgody na otrzymywanie elektronicznych wiadomości e-mail o treściach marketingowych dokonuje się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola w treści każdej takiej wiadomości. Niezależnie od sposobu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może w każdej chwili złożyć Operatorowi oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co dla Operatora będzie równoznaczne z cofnięciem zgody na marketing bezpośredni. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, Operator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: sklep@oxyshop.pl

7. Niezależnie od newslettera lub innych marketingowych wiadomości elektronicznych Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości nie stanowiące newslettera odnoszą się bezpośrednio do usług Operatora i działalności  jego Serwisu oraz obejmują informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Serwisu, nowe funkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lub przekształceniach organizacyjnych Operatora).

§ 6

NUMER TELEFONU UŻYTKOWNIKA I MARKETING TELEFONICZNY NA PODANY NUMER TELEFONU

1. Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby świadczenia zamówionych usług, w tym w szczególności weryfikowania i potwierdzania zleceń oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zlecenia. W takim przypadku Operator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS.

2. Użytkownik może zezwolić Operatorowi na informowanie o nowych usługach, ofertach, akcjach promocyjnych, poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu. Operator zastrzega, że takie informacje lub oferty mogą stanowić  marketing bezpośredni towarów i usług.

3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i ofert na podany numer telefonu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody o następującej treści:

Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przez Operatora (Navibud Sp. z o.o.S.K., z siedzibą w Kielcach) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez kierowanie na podany przeze mnie numer telefonu (w formie połączeń głosowych jak i wiadomości SMS/MMS)   informacji marketingowych i handlowych, które stanowią jednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz.1030 ze zm.).

4. Użytkownik nieodpłatnie i w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie przez Operatora podanego numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego.

§ 7

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

1. Dane o Użytkownikach, w szczególności dane osobowe, są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu, w którym zostały zgromadzone, podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. 

3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby zapewnić stopień bezpieczeństwa ochrony danych odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności podmiotów danych. 

4. Operator w toku wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, zapewnia, aby dane osobowe były: 

   a) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

   b) Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu przetwarzania;

   c) Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

   d) Przechowywane przez okres umożliwiający identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów przetwarzania;

   e) Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

5. Operator zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisu prawo do: 

   a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

   c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

   d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

   e) przenoszenia danych;

6. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania danych, realizowanych przez Operatora. 

7. Do danych osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Operatora. 

8. Operator informuje, że do danych osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (w tym policja, prokuratura, sądy).

9. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis również innym podmiotom upoważnionym na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym z żądania.

10. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie poniższym podmiotom: 

   a) Hekko;

   b) Przelewy24;

   c) wFirma;

   d) Poczta Polska;

   e) Inpost;

   f) Furgonetka;

   g) DPD;

   h) Facebook;

   i) Instagram.

11. Operator dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej, prawnej, oraz informatycznej Operatora. Operator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym na jego zlecenie usługi z zakresu marketingu towarów i usług Operatora. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia ich przetwarzania.  

12. Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji o zasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony jego danych osobowych. Operator w szczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisu aktualnego brzmienia Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia i żądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ich zmiany lub poprawienia.     

13. W treści Polityki Prywatności Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie wymagane prawem informacje przed podaniem przez Użytkownika swoich danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.  Rejestracja Użytkownika lub zamówienie przez niego usługi w Serwisie jest możliwe wyłącznie po złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności oraz oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

14. Celem ułatwienia Użytkownikowi odnalezienia oraz identyfikacji treści, o których mowa w pkt. 13,  Operator zamieszcza poniżej wyodrębnioną informację dla osób, od których są zbierane dotyczące ich dane osobowe: 

Informacja Administratora podawana podczas pozyskiwania w Serwisie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13RODO informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych:

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są przez Was podawane w formularzu rejestracji konta w serwisie w celu świadczenia wam usługi założenia i prowadzenia konta w serwisie, świadczenia usługi umożliwiającej dokonywanie zamówień oraz świadczenia usługi umożliwiającej prowadzenie internetowej platformy sprzedaży wysyłkowej na zasadach określonych regulaminem. 

Są to:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Aktualny adres zamieszkania (w tym: Kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu/mieszkania;
 • Numer telefonu

Jeżeli będziecie zadawać nam pytania przez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu internetowego będziemy  – w celu udzielenia odpowiedzi oraz kontynuacji korespondencji – przetwarzać dane: 

 • Imię i nazwisko;
 • Nazwa firmy;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu

Jeśli wyrazicie zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu naszych usług, będziemy w tym celu przetwarzać dane: 

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu

Informujemy, że informacje o waszej aktywności w serwisie są zbierane w ramach korzystania przez Was z naszych usług na stronach internetowych serwisu poprzez zapisywanie ich w plikach cookies. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies możecie znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Wasze dane?

Przetwarzamy tylko dane osobowe podane przez Was w formularzach serwisu, w celu:

 • zawarcia oraz wykonania umowy, jaką świadczymy za pośrednictwem serwisu internetowego tj. zarówno usługi prowadzenia Waszego konta w serwisie, jak i wykonywania zlecanych przez Was usług na zasadach wskazanych w regulaminie (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
 • udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do nas zarówno przez naszych klientów jak i pozostałych zainteresowanych usługami, jak również wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi wykonywania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Wam bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, np. w formie informacji o nowych usługach i ofertach promocyjnych, w tym dobierania ich pod kątem Waszych preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Kto jest administratorem Waszych danych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest: Navibud Sp. z o.o.S.K. Adres siedziby: ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce.

Osoby zainteresowane we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@oxyshop.pl; lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce.

Od kogo pozyskujemy Wasze dane osobowe i komu możemy je przekazać?

Nie pozyskujemy Waszych danych osobowych ze  źródeł zewnętrznych (od podmiotów innych niż osoba, której dane dotyczą) i przetwarzamy wyłącznie te dane, które samodzielnie i dobrowolnie podajecie w celu korzystania z naszych usług.  

Do Waszych danych, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi powyżej, mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie), np. firmy księgowe, kurierskie, prawnicze, informatyczne, oraz operatorzy płatności (w tym, w szczególności: Hekko, Przelewy24, wFirma, Poczta Polska, Inpost, Furgonetka, DPD, Facebook, Instagram), którzy współpracują z nami w toku realizacji zleconych przez Was zamówień. 

Wasze dane osobowe w zakresie objętym zgodą marketingową mogą być również udostępnione do przetwarzania zewnętrznym podmiotom świadczących na naszą rzecz usługi marketingowe, w szczególności usługi mailingowe. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wasze dane osobowe możemy również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą nas podstawę prawną.  

Zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały pisemnym, imiennym upoważnieniem do ich przetwarzania oraz zostaną zobowiązane do zachowania Waszych danych w poufności. Zarówno Administrator jak i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami. 

Jak długo przechowujemy Wasze dane osobowe? 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez cały okres świadczenia usług na waszą rzecz (tj. prowadzenia konta użytkownika w serwisie), a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 1 rok od końca roku, licząc od dnia, w którym zamknęliśmy konto użytkownika.  Przyjęliśmy taki czas przechowywania danych, bowiem 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy nam do określenia jednej daty usunięcia danych dotyczących współpracy zakończonej w ciągu danego roku. 

W okresie przechowywania danych, po zakończeniu Waszej współpracy z serwisem, dane będą zaszyfrowane, a dostęp do nich zostanie ograniczony wyłącznie do osób, które będą odpowiedzialne za obsługę Waszych reklamacji i roszczeń oraz za współpracę z upoważnionymi organami. 

Dane przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy będziemy przetwarzać przez cały czas prowadzenia korespondencji, a następnie przechowywać do końca roku w którym korespondencja została zakończona. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług w zakresie na jaki uzyskaliśmy Waszą zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Czy macie obowiązek podawać swoje dane osobowe i godzić się na ich przetwarzanie?

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji konta użytkownika zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć z Wami umowy oraz rozpocząć świadczenia na waszą rzecz usług.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym zawsze ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania obejmujących adres e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze pytania.

Udzielenie zgód na przetwarzanie Waszych danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody nie wpływa na wykonywanie przez Administratora czynności w ramach prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji zleconych usług.  

Czy możecie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania waszych danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Oczywiście.W każdej chwili przysługuje Wam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W tym celu prosimy o przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: sklep@oxyshop.pl lub na piśmie, na adres siedziby Administratora. Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach marketingowych niezwłocznie.

W każdej chwili przysługuje Wam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jakie podaliście w formularzu rejestracyjnym na potrzeby zawarcia umowy oraz wykonania zlecanych przez Was usług. Przestaniemy przetwarzać Wasze dane w tych celach, będzie to jednak skutkowało niemożnością świadczenia przez nas usług i spowoduje zamknięcie Waszego konta w serwisie. W dalszym ciągu będziemy jednak przetwarzać i przechowywać Wasze dane do pozostałych wskazanych celów, zawsze tam gdzie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Waszych interesów, praw i wolności albo Wasze dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jakie są Wasze pozostałe prawa w zakresie waszych danych osobowych?

Zgodnie z RODO, przysługuje Wam:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy Administrator Danych osobowych stosuje w oparciu o Wasze dane osobowe zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Informujemy, że w zakresie podawanych przez Was danych osobowych, jak i w obszarze plików cookies możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w szczególności możemy prowadzić czynności automatycznego profilowania.

§ 8

POLITYKA COOKIES

1. Serwis Operatora korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik powinien mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisuwykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

13. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi dla każdej przeglądarki internetowej.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies obowiązuje od dnia 25maja 2018 roku. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na głównej stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem zakresu zmian i daty rozpoczęcia obowiązywania. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, umowa o świadczenie usługi elektronicznej rozwiąże się z upływem wskazanego w zawiadomieniu terminu. Każda zmiana Polityki Prywatności i Cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na głównej stronie Serwisu.