Regulamin promocji „Newsletter”

www.oxyshop.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Newsletter”, zwanej dalej „Promocją”, jest  Navibud Sp. z o.o.S.K.  z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722347, NIP: 9592004892, REGON: 369703075, kapitał zakładowy: 50 000 zł będąca administratorem sklepu internetowego www.oxyshop.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 • Uczestniku – należy przez to rozumieć każdego pełnoletniego Klienta sklepu www.oxyshop.pl, który w okresie obowiązywania Promocji dokona zapisu na Newsletter Sklepu, zgłosi chęć udziału w Promocji i zaakceptuje Regulamin, a następnie dokona zakupu towarów objętych Promocją w sposób zgodny z Regulaminem Promocji oraz spełni wszystkie pozostałe warunki udziału w Promocji;
 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem www.oxyshop.pl;
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego późniejszymi zmianami;
 • Bonie promocyjnym –  należy przez to rozumieć specjalny i unikalny kod, przekazywany Uczestnikowi przez Organizatora, który umożliwi obniżenie ceny zakupionego towaru o przyznany rabat.
 • Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem  www.oxyshop.pl.

3. Promocja trwa od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. W terminie od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą dokonywać zapisów na newsletter, uprawniających do uzyskania Bonu promocyjnego. W terminie od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą wykorzystać przyznane im Bony promocyjne.

5. Prawo do udziału w Promocji przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

6. Promocja skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych.

7. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

8. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Promocji w serwisie oxyshop.pl, pod adresem: https://oxyshop.pl/content/regulamin-konkursu

9. Treść wszelkich komunikatów i informacji w sprawie Promocji podawana będzie do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej w ustępie poprzedzającym, oraz na profilach Organizatora w serwisach:

10. Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/oxyshoppl/

11. Wszelka komunikacja w sprawie Promocji, jeśli nie zastrzeżono inaczej, będzie prowadzona za pośrednictwem adresu: sklep@oxyshop.pl oraz poczty tradycyjnej.

§ 2

ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która:

 • jest pełnoletnia w chwili dokonania zapisu na Newsletter;
 • nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, jak również nie jest członkiem najbliższej rodziny tych osób. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz Organizatora, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Aby otrzymać Bon promocyjny, Uczestnik musi:

 • w okresie od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonać zapisu na Newsletter za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://oxyshop.pl, wyrażając zgodę na otrzymywanie Newslettera, akceptując Politykę Prywatności. W tym celu Uczestnik musi wpisać do bazy newsletter swój  adres  e-mail oraz kliknąć w okienko „Zapisz się”;
 • przy zapisie na Newsletter wyrazić zgodę na udział w Promocji i zaakceptować niniejszy Regulamin.

3. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji wypełni warunki wskazane w ust. 2 powyżej oraz pozostałe warunki Regulaminu, jest uprawniony do otrzymania Bonu promocyjnego, uprawniającego do skorzystania z rabatu w wysokości 5% wartości zakupów dokonanych przez niego w Sklepie. Rabat udzielany jest od cen sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

4. Organizator w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od wypełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, wysyła na adres mailowy Uczestnika Bon promocyjny, zawierający unikatowy kod promocyjny.

5. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi:

 • w okresie od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. za pośrednictwem Sklepu dokonać zakupu towarów dostępnych w Sklepie o minimalnej łącznej wartości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto);
 • w procesie składania zamówienia, przed jego złożeniem, wpisać w odpowiednim miejscu (w sekcji Koszyk) kod udostępniony przez Organizatora na Bonie promocyjnym oraz nacisnąć przycisk „Dodaj”. Przekazanie przez Uczestnika kodu z Bonu rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.

6. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkt lub produkty zakupione przez Uczestnika w Sklepie zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o 5% (słownie: pięć procent), liczonego od pełnej, regularnej ceny produktu. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.

7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych produktów objętych Promocją.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.

9. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych (tj. produktów, których cena została już przed promocją obniżona  lub produktów, których cena została już objęta bonami, voucherami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi.

10. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. Każdy Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednego Bonu promocyjnego przez cały czas trwania Promocji, niezależnie od liczby adresów zgłoszonych przez niego w celu zapisu na newsletter i niezależnie od liczby transakcji zawartych za pośrednictwem Sklepu w tym okresie.

11. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu, wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy ani na jakikolwiek bonus o charakterze rzeczowym.

12. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Bonu promocyjnego, nie można przenosić na inne osoby.

13. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

14. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. otrzymanie Bonu promocyjnego ani zakup produktów w ramach Promocji nie wymagają poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów Promocji oraz kosztów wybranych przez Uczestnika, w tym kosztów dostawy).

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

16. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Promocji, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Promocji.

§ 3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

1. Składając zgłoszenie do Promocji, podają Państwo swoje dane osobowe (adres email) oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora – czyli przez nas – w celu przeprowadzenia Promocji. Te dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.

2. Dodatkowo, dokonując zgłoszenia do newslettera, podają Państwo swoje dane osobowe (adres email) oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora – czyli przez nas – w celu wysyłania newslettera. Te dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego oraz w Polityce prywatności.

3. Dodatkowo, mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu marketingu naszych usług: będziemy informować o promocjach na nasze produkty i usługi oraz nowościach dostępnych w sprzedaży.

Kto przetwarza dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator Promocji, czyli Navibud Sp. z o.o. s.K. z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Warszawska 113/3, 25-541 Kielce, numer KRS 0000553803, tel. 48 797650200; e-mail: sklep@oxyshop.pl.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, działającym u Administratora, mogą się Państwo skontaktować telefonicznie: nr tel. 48 797650200, mailowo: e-mail: sklep@oxyshop.pl.

Czy Uczestnik Promocji musi nam podać dane osobowe?

6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Promocji i w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do przeprowadzenia Promocji. Jeśli ich Państwo nie podadzą i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Promocji, nie będą Państwo mogli wziąć w niej udziału.

7. Dane osobowe, podane dla celów otrzymywania newslettera, będą przetwarzane na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu oraz Polityce prywatności, które muszą Państwo zaakceptować dokonując zapisu na Newsletter, w tym także przez czas wskazany w tych dokumentach.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu marketingu naszych usług jest dobrowolne i nie jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji.

9. Jeśli cofnięcie zgody lub zgłoszenie żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Promocji nastąpi przed przekazaniem Bonu promocyjnego, zostaną Państwo wykluczeni z Promocji, ponieważ wówczas nie będziemy mogli wydać Państwu Bonu promocyjnego.

Jakie prawa ma Uczestnik Promocji, w związku z przetwarzaniem jego danych?

10. Mogą Państwo w każdym czasie żądać od nas dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ich przeniesienia. W każdym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

11. Państwa zgoda na przetwarzanie przez nas danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres iodo@wbudowie.pl.

13. W przypadku zastrzeżeń co do przetwarzania przez nas danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe Uczestnika Promocji?

14. Państwa dane osobowe, udostępnione dla potrzeb udziału w Promocji, będą przetwarzane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu przewarzania, zatem do czasu upływu terminu do zgłaszania reklamacji co do przebiegu Promocji lub do zakończenia ich rozpatrywania, jeśli takie reklamacje zostaną zgłoszone.

15. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie adresu e-mail dla celów marketingowych oraz dla celu otrzymywania newslettera, to te dane będą przetwarzane do czasu, aż otrzymamy od Państwa żądanie zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub do czasu, aż wniosą Państwo sprzeciw.

Czy dane osobowe Uczestników Promocji będą przekazywane?

16. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

17. W związku z tym, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujące podmioty (tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim te dane są przetwarzane):

 • Hekko – firma hostingowi;
 • Przelewy24 – operator płatności internetowych;
 • wFirma – firma księgowa;
 • Poczta Polska – firma kurierska;
 • Inpost – firma kurierska;
 • DPD- firma kurierska; – dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika, Social Media;
 • Facebook – social Media. Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika;
 • Instagram – social Media. Dopasowanie reklam. Zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika;

18. Pracownicy (współpracownicy) z dostępem do danych osobowych zostali poinformowani o obowiązkach ochrony prywatności oraz są upoważnieni do ich przetwarzania.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Promocji.

2. Reklamację należy składać w czasie trwania Promocji lub w ciągu 30 dni od daty jej zakończenia.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamację można składać bezpośrednio u Organizatora, mailowo na adressklep@oxyshop.pl, jak również na piśmie, na adres Organizatora, wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Nadanie pisma zawierającego reklamację przesyłką poleconą w placówce pocztowej jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji u Organizatora. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy oraz wskazać przedmiot i uzasadnienie reklamacji.

5. Decyzje rozstrzygające zgłoszone reklamacje podejmuje Organizator w ciągu 10 dni od wpłynięcia reklamacji do siedziby Organizatora.

6. Organizator poinformuje na piśmie osobę zgłaszającą reklamację o sposobie jej załatwienia.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go na stronie internetowej Promocji w Sklepie, pod adresem: https://oxyshop.pl/content/regulamin-konkursu. i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Regulamin przez cały czas trwania Promocji jest dostępny pod adresem wskazanym w zdaniu poprzednim oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Przed przystąpieniem do Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na zasady Promocji zawarte w Regulaminie, oświadcza, że spełnia wszystkie warunki Uczestnictwa przewidziane w Regulaminie oraz zobowiązuje się do stosowania jego postanowień.

3. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym Regulaminie lub podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych, pozbawia go możliwości uczestnictwa w Promocji, w tym przyznania i wydania Bonu promocyjnego.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z Promocją będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej Sklepu pod adresem oxyshop.pl